Juridisch

Hier vindt u een overzicht van onze voorwaarden en policies.

Inhoudsopgave

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze site is aan de volgende voorwaarden verbonden:

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites van Cyso Hosting BV waaronder www.cyso.nl. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Cyso Hosting BV toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Cyso Hosting BV de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er o.m. toe (1) de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken (2) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt (3) de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter (4) de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom (5) de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Cyso Hosting BV te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Links naar andere websites
Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Cyso Hosting BV heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Cyso Hosting BV houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Adviezen via de website
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat Cyso Hosting BV hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website.

Abuse en anti-spam beleid

Ons spam beleid, waarom?
In tegenstelling tot de traditionele verspreiders van “junk mail”, die postpapier, enveloppen en port betalen, kunnen verspreiders van Unsolicited Bulk E-mail (UBE) en Unsolicited Commercial E-mail (UCE), oftewel grote hoeveelheden ongevraagde commerciële e-mail (ook wel spam genoemd), zonder al te veel kosten aan hun eigen zijde voor grote overlast en enorme kosten zorgen aan de zijde van de ontvangers van dergelijke e-mail.
Deze kosten zijn:

 • Bandbreedte van de ISP om spam te verspreiden; Additionele IP infrastructuur
 • Het signaleren, filteren en verwijderen van spam (UBE en UCE)
 • Uitbreiding van de infrastructuur met hard- en software voor de benodigde voorzorgsmaatregelen

Cyso is van mening dat de bovenstaande kosten niet zondermeer aan de gebruikers van het Internet kunnen worden opgedrongen. Het uitbannen van spam zal volgens Cyso leiden tot een beter en goedkoper gebruik van het Internet en stelt Cyso beter in staat haar klanten een efficiënte en betaalbare service te verlenen.

Indien u voor uw site reclame wilt maken, gebruik dan alstublieft een ander middel. Het probleem is dat bijna niemand positief reageert op spam berichten. Veel mensen gaan boze e-mail sturen, en vaak komt deze e-mail bij de provider (dus ons) terecht. Wij zijn verplicht deze te beantwoorden. Doen wij dit niet, dan wordt Cyso naar alle waarschijnlijkheid opgenomen in allerlei anti spam filters, waar wij en onze andere klanten dan de dupe van worden.

Het beleid

 • Het is klanten verboden om spam berichten te verzenden aan iedere willekeurige Internet gebruiker en/of het ongevraagd posten van dergelijke berichten in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet via het netwerk van Cyso. Dit geldt tevens indien deze handelingen worden verricht bij een andere provider maar de bedoelde website wordt gehost bij Cyso.
 • Het is klanten verboden om tijdelijk of permanent met een onvoldoende beveiligde mail server verbonden te zijn in het netwerk van Cyso. De mailserver is toegestaan om inkomende e-mail te accepteren dat is bedoeld voor de desbetreffende domein(en), en e-mail te verzenden dat afkomstig is van het door Cyso toegekende IP adres(sen). Het is expliciet verboden e-mail te accepteren buiten het toegekende netwerk welke bedoeld is voor verzending buiten dit netwerk. Anders gezegd: de mailserver is het begin of het eindpunt voor e-mail, geen tussenstation. Cyso heeft het recht om een onvoldoende beveiligde mail server zonder kennisgeving vooraf te blokkeren op het Internet.
 • Bulkemail is toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde verified OPT-IN regeling. Mailings waar een database voor is gebruikt waarin de ontvanger de verzender (de klant) niet heeft geautoriseerd, worden behandeld als spam en Cyso zal dit bij de ontvangst van klachten als zodanig behandelen.
 • Klachten betreffende spam dienen te worden ingediend per e-mail op abuse@cyso.com. De klacht moet een volledige kopie inclusief originele headers van de mogelijke spam e-mail bevatten. Nadat is vastgesteld of de klacht daadwerkelijk UBE of bulk UCE betreft, krijgt de klant een officiële waarschuwing: FTO (“First Time Offender”). Indien binnen 24 uur geen reactie volgt waaruit blijkt dat er voldoende maatregelen zijn genomen om spam te voorkomen, behoudt Cyso zich het recht voor, de door Cyso toegekende IP adres(sen) of site van het Internet te weren.
 • Gefundeerde klachten op een klant die reeds bekend staat als FTO zullen er toe leiden dat Cyso zonder kennisgeving vooraf de respectievelijke DNS records steeds voor een periode van minimaal 48 uur zal verwijderen. De klant wordt op de hoogte gesteld dat deze de status van STO (“Second Time Offender”) heeft verworven. Cyso houdt zich het recht voor de dienst aan de klant zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende abonnementstermijn, definitief op te heffen. Als een onvoldoende beveiligde server is gebruikt voor het verzenden of doorsturen van spam, wordt poort 25 (SMTP) geblokkeerd voor de respectievelijke IP adres(sen).
 • Klanten die voor de derde maal de fout ingaan (TTO, “Third Time Offenders”) worden altijd onherroepelijk afgesloten zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende abonnementstermijn.
 • Cyso heeft het recht om dataverkeer te blokkeren van andere netwerken om zodanig spam te weren of te voorkomen. Het is mogelijk dat dit kan leiden tot tijdelijke uitval van verbinding(en) met andere netwerken.

Indien u vragen heeft of spam wilt melden, maakt u dan gebruik van het e-mail adres abuse@cyso.com.

Acceptable Use Policy

Voor personen die de beschikking hebben over een zogenaamd shell account gelden de volgende extra regels:

 1. Het is niet toegestaan om de servers te gebruiken voor illegale activiteiten, waaronder, maar niet uitsluitend het versturen van spam, hacken, poort scannen, iemand lastig te vallen. Cyso heeft hier een beslissende stem in.
 2. Het is niet toegestaan om de servers te gebruiken voor het verspreiden van warez, illegale software of Mp3’s en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal. Ook hier heeft Cyso de beslissende stem.
 3. Geeft uw gebruikersnaam en wachtwoord nooit aan iemand anders! Het account is aan u en u alleen verstrekt en u bent er verantwoordelijk voor.
 4. Gebruik geen grote hoeveelheden cputijd / geheugen of bandbreedte.
 5. Ga niet over uw harde schijfquota heen! De machine is gedeeld, dus u deelt de machine met andere mensen.

Wanneer u misbruik van de servers tegen komt mail dan abuse@cyso.com Het overtreden van deze regels leidt onherroepelijk tot het intrekken van uw shell account.

Fair Use Policy

Om de kosten van het hosten van e-mail en website laag te houden maken veel mensen gebruik van virtuele hosting of webhosting. Hierbij deelt uw website en e-mail de server met meerdere gebruikers. Dit is over het algemeen geen probleem omdat 1 server meerdere websites kan bedienen. Toch geldt er de volgende regel:

 • Uw website / e-mail mag niet onevenredig veel belasting op de server veroorzaken.

Dit is om te voorkomen dat 1 website de server zo zwaar zou belasten dat de andere gebruikers er last van zouden hebben waardoor hun website langzaam of zelfs niet bereikbaar zijn. Wanneer wij tot de conclusie komen dat uw website/email gebruik onze fair use policy overschrijdt dan zullen wij in overleg met u kijken naar een oplossing. Het kan zijn dat een stuk website opnieuw geprogrammeerd moet worden of dat een dedicated server een betere oplossing voor u is. De Fair Use Policy is vooral bedoeld om misbruik te voorkomen.

Domeinregistratie Policies

Het registeren van internet domeinnamen via Cyso is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

ICANN Policies

Partijen die via Cyso Hosting B.V. domeinen registreren van een extensie die door ICANN wordt gereguleerd worden geacht bekend met ICANN’s algemene educatieve informatie zoals hier beschreven. Daarnaast dienen deze partijen te voldoen aan ICANN’s Registrants Benefits and Responsibilities.

Renewal Policy

Tenzij anders overeengekomen, worden alle domeinen die via Cyso zijn geregistreerd automatisch verlengd. Klanten dienen Cyso tenminste 30 dagen voor verloopdatum te informeren welke domeinen niet verlengd dienen te worden. Indien dit voor die tijd niet gebeurt zullen domeinen automatisch worden verlengd en worden gefactureerd.

RIPE voorwaarden

Klanten van Cyso aan wie dedicated IPv4 en/of IPv6 adressen of reeksen worden verstrekt dienen de reden hiervoor te kunnen verantwoorden. Cyso kan bij verzoeken voor dedicated IP adressen om een inhoudelijke argumentatie vragen en deze inhoudelijk beoordelen ten aanzien van het van kracht zijnde beleid van RIPE.

Voor IPv4 adressen: IPv4 Address Allocation and Assignment Policies for the RIPE NCC Service Region
Voor IPv6 adressen: IPv6 Address Allocation and Assignment Policy

Microsoft voorwaarden

Klanten die via Cyso licenties voor Microsoft producten afnemen, dienen te voldoen aan Microsoft’s End User License Terms. Deze worden verstrekt bij het afsluiten van het contract. Het gebruik van via Cyso verstrekte Microsoft licenties is alleen toegestaan gedurende de contractperiode bij Cyso.

Procedure Notice & Takedown

Onderstaande procedure is van kracht indien Cyso klachten ontvangt over materiaal dat één van haar klanten aanbiedt en wordt gehost binnen het netwerk van Cyso. Deze procedure volgt de richtlijnen van de Dutch Hosting Provider Association (DHPA) en is opgesteld door ICTRecht.

Tussenpersoon: Cyso Hosting B.V.
Klant: de klant van Cyso Hosting B.V.

 1. Als Tussenpersoon een klacht ontvangt via het klachtenformulier, bevestigt zij zo snel mogelijk ontvangst bij de melder. Tussenpersoon controleert de gegevens voor zover zij dat kan. Bij ontbrekende of onjuiste gegevens, die door melder zijn verstrekt via het klachtenformulier, laat Tussenpersoon de melder de aanvullende gegevens verstrekken.
 2. Blijkt de informatie niet of niet meer online te staan, of wordt deze bij een ander gehost, dan informeert Tussenpersoon de melder over deze partij. De klacht is dan afgehandeld.
 3. Als de melder de Klant nog niet eerder heeft benaderd, geeft Tussenpersoon de klacht door aan de Klant met een termijn van twee werkdagen om te reageren en informeert hij de melder over het doorgeven. Tussenpersoon geeft het antwoord van de Klant door aan de melder. Deze kan dan naar Tussenpersoon reageren of hij het eens is met de reactie. Zo ja, dan is de klacht afgehandeld. Tussenpersoon informeert de Klant hierover. Indien niet binnen twee werkdagen door de Klant wordt gereageerd, doorloopt Tussenpersoon de volgende stappen.
 4. Als de melder heeft gevraagd om verwijdering van het materiaal, maar de Klant niet bereid blijkt zelf de informatie te verwijderen of aan te passen, dan maakt Tussenpersoon een eigen inschatting:
  1. Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de klacht terecht is en er geen sprake is van een noodsituatie, verzoekt hij de Klant alsnog het materiaal te verwijderen. Als Klant dit niet binnen 1 dag heeft verwijderd dan verwijdert of blokkeert Tussenpersoon het materiaal en informeert de Klant en melder dat dit is gebeurd. Tussenpersoon motiveert het weghalen naar de Klant toe. De klacht is dan afgehandeld.
  2. Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de klacht onterecht is, informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.
 5. Als de melder heeft gevraagd om identificatie van de Klant, maar de Klant zich niet bekend wil maken naar de melder, dan maakt Tussenpersoon een eigen inschatting:
  1. Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de klacht terecht is en de melder een reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan verstrekt Tussenpersoon naam en adresgegevens (vestigingsgegevens) van de Klant aan de melder en informeert zij de Klant hierover. De klacht is dan afgehandeld.
  2. Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de klacht onterecht is, of de melder geen reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.
 6. Indien er naar het oordeel van Tussenpersoon sprake is van een spoedmelding c.q. een noodsituatie dan zal Tussenpersoon binnen één werkdag de bovenstaande punten doorlopen. De melder dient een spoedmelding te motiveren. Aan de hand van deze motivatie zal de Tussenpersoon bepalen of de melding wordt behandeld binnen één werkdag.
 7. Als er sprake is van een opsporingsbelang kan Tussenpersoon besluiten de informatie om die redenen online te laten staan. In dit geval informeert Tussenpersoon uitsluitend de melder.
 8. In aanvulling op de bovenstaande (externe) procedure kan Tussenpersoon zelf de volgende interne stappen doorlopen.

Aanvullende stappen bij punt 4 en/of 5:

 • Als Tussenpersoon zelf geen mening kan of wil uitspreken over de klacht, stuurt zij de ontvangen informatie over de klacht naar haar juridisch adviseur.
 • De juridisch adviseur zal Tussenpersoon informeren over de te nemen stappen. Tussenpersoon is verantwoordelijk voor de uitvoering en informeert de Klant en melder hierover. De klacht is dan afgehandeld.

Bij het daadwerkelijk verwijderen of ontoegankelijk maken van materiaal handelt Tussenpersoon zorgvuldig en in proportie, waarbij Tussenpersoon zoveel mogelijk voorkomt dat legaal materiaal van Klant of anderen ontoegankelijk wordt gemaakt.

 
 

Heb je een vraag?

Wat is je vraag? Neem nu contact met ons op.

Wil je dat wij contact met jou opnemen? Laat je gegevens achter en wij bellen je terug.

Cyso contact